Jak na směnky v roce 2019

0

Směnka je jeden z typů cenných papírů. Jaká jsou její specifika, jak lze směnku vymáhat a jak je možné ji převést?

Co je směnka

Podstatou směnky je to, že je, řečeno právní terminologií, abstraktní. Tedy ke svému vzniku nepotřebuje právní důvod. Patří k velmi účinným nástrojům na zajištění pohledávky.

Zákon se totiž ke směnkám staví poměrně volně. Existuje jen málo nezbytných náležitostí, které musí splnit ten, kdo směnku vystavuje. Dlužník má, jsou-li skutečně dodrženy, jen velmi úzký prostor, jak se vůči směnkám bránit, lze tedy na něm vymoci mnohé, směnka je pro věřitele výhodná, pro dlužníka už příliš ne. V principu je tak tento cenný papír i celkem snadno zneužitelný. Dlužník se směnkou zavazuje, že zaplatí určenou částku v udaném termínu. Ovšem bez splnění jakékoli podmínky.

Co musí směnka obsahovat

V první řadě musí být písemná. Konkrétněji její podoba stanovena není, napsat ji tak, s nadsázkou řečeno, můžete skoro na cokoli, včetně například papírového sáčku. K tomu, aby platila, však směnka musí splnit určité náležitosti. Konkrétně tak má obsahovat:

  • informaci o tom, že se jedná o směnku
  • informaci o splatnosti
  • bezpodmínečný slib o zaplacení i s částkou
  • doba splatnosti
  • místo splatnosti
  • komu má být placeno (jmenovitě)
  • datum a místo vystavení směnky
  • jméno toho, kdo má zaplatit
  • podpis osoby vystavující směnku

Jak se směnky dělí

Rozeznáváme dva typy směnek, a to tzv. směnky platební a zajišťovací. Platební směnka slouží k tomu, aby byla proplacena. Zajišťovací směnka se používá jinak: Zajišťuje, že byl splněn jiný závazek. Směnky můžeme také rozlišit na vlastní a cizí. Vlastní směnka pro dlužníka znamená, že musí zaplatit. Cizí směnka pak stanovuje, že dlužník přikazuje třetí osobě, aby někomu dalšímu zaplatila.

Co je biancosměnka

Teoreticky se vlastně o směnku nejedná. U biancosměnky zůstávají některé z výše uvedených náležitostí nevyplněny.

Většinou je to částka a datum splatnosti. Ty si může doplnit přímo sám věřitel v podstatě kdykoli a jakkoli. Pro dlužníka se tedy jedná o poměrně nebezpečný nástroj, s jehož dopomocí lze účinně vymáhat finanční prostředky. Biancosměnka se tak směnkou v zásadě stává až tehdy, když se příslušným způsobem doplní vše, co je nutné.

Kdy směnka neplatí

Napadnout platnost směnky musí sám dlužník, důkazní břemeno je z pohledu zákona na jeho straně. V mnoha případech napadnutelná je. Jak již bylo řečeno, směnka musí obsahovat výše uvedené údaje. Ačkoli jsou definovány poměrně jasně, z praktického hlediska se v nich velmi často chybuje, například se nedostatečně specifikuje místo splatnosti.

Je-li směnka skutečně platná a dlužník přesto nezaplatil, bude se věřitel svých práv domáhat soudní cestou. Věřitel předkládá v tomto případě pouze samotnou směnku, nemusí totiž dokladovat nic jiného. Učinit tak musí do té doby, než se směnka promlčí. Uzná-li soud, že je nepochybně platná, vydá tzv. směnečný platební rozkaz, tedy dlužníkovi přikáže, aby zaplatil. V krajním případě může potom neuhrazení závazku vést až k exekučnímu řízení.

U směnek může nastat také promlčení. Jestliže věřitel ji nezačne žádným způsobem vymáhat, stane se tak tři roky po splatnosti. U směnky tzv. na viděnou, tedy u té, kde není uvedeno přímo datum splatnosti, se lhůta pro promlčení zkracuje na pouhý rok po jejím vydání.

Směnku už také nelze použít k zajištění spotřebitelského úvěru. Toto pravidlo vstoupilo v platnost od roku 2013 z titulu zákona o spotřebitelském úvěru.

Jak směnku převést

Finanční závazek plynoucí ze směnky rozhodně na dlužníkovi nemusí vymáhat původní věřitel. Směnku je možné převést nebo prodat. Převod směnky se realizuje tzv. rubopisem neboli indosamentem. To znamená, velmi jednoduše řečeno, že se na zadní stranu cenného papíru vypíše, kdo je její nový vlastník.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here