Kdo má nárok a jak dnes vyřídit invalidní důchod?

0

Při vážnějším onemocnění nebo po těžkém úrazu může nastat dlouhodobá pracovní neschopnost, která znemožňuje setrvání v zaměstnání. Jak si vyřídit podporu v invalidním důchodu, jaké jsou podmínky a kolik peněz od státu dostanete? To a mnohem více přinášíme v našem malém průvodci.

Kdo má na invalidní důchod nárok

Podpora v invaliditě je druh státní podpory vyplácené ze sociálního systému. Vyplácení neprobíhá automaticky. Osoba, která požaduje invalidní důchod, si o něj musí nejprve sama zažádat na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Pro přidělení podpory musí žadatel splňovat dvě základní podmínky. První podmínkou je prokazatelná dlouhodobá pracovní neschopnost. Druhou podmínkou je dostatečná délka sociálního pojištění, která je odstupňovaná dle věku pojištěnce:

 • do věku 20 let – stačí méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let – 1 rok
 • od 22 do 24 let – 2 roky
 • od 24 do 26 let – 3 roky
 • od 26 do 28 let – 4 roky
 • nad 28 let – 5 roků
 • nad 38 let – minimálně 10 let pojištění v průběhu posledních 20 letech před vznikem invalidity

Do splnění limitů potřebné doby sociálního pojištění se započítává i období, ve kterém za pojištěnce hradil sociální pojištění stát. Jedná se zejména o dobu, kdy pojištěnec:

 • pečoval o dítě do 4 let
 • byl v evidenci Úřadu práce a náležela mu podpora v nezaměstnanosti
 • pečoval o osobu závislou na péči jiného
 • po dobu studia na vysoké a částečně střední škole

Ve třech případech pak není podmínka délky placení sociálního pojištění vyžadována vůbec – jedná se o invaliditu z mládí, pracovní úraz či nemoc z povolání.

Co dělat při nesplnění podmínky sociálního pojištění

Při nesplnění druhé základní podmínky existuje možnost přiznání invalidního důchodu díky dodatečnému zaplacení chybějící části sociálního pojištění.  Konkrétní výši doplatku, a zda vůbec máte možnost si částku doplatit, vám sdělí pracovníci oblastní pobočky ČSSZ.

Pokud vám nebude umožněno si sociální pojištění zpětně doplatit, invalidní důchod bohužel nemůžete dostat. V tomto případě vám zbývá už jen možnost přihlásit se na Úřad práce, odkud vám budou vypláceny dávky sociální podpory, a je-li vaše finanční situace opravdu špatná, získáte i nárok na dávky v hmotné nouzi.

Jak postupovat při vyřizování invalidního důchodu

Řízení o přiznání invalidního důchodu je zahájeno na základě žádosti daného člověka na ČSSZ. Ta poté osobu předvolá před lékařskou posudkovou komisi, která stanoví míru poklesu práceschopnosti dané osoby, a to ve třech stupních:

 • 1. stupeň – pokles schopnosti pracovat o 35 – 49 %
 • 2. stupeň – pokles schopnosti pracovat o 50 – 69 %
 • 3. stupeň – pokles schopnosti pracovat o 70 a více procent

Po přiznání invalidity kteréhokoliv stupně je nutné zajít na příslušnou OSSZ, kde je sepsána žádost o vyplácení invalidního důchodu. Pokud to zdravotní stav postižené osoby nedovoluje, lze udělit plnou moc zástupci nebo rodinným příslušníků k vyřízení této záležitosti. Také je potřeba doložit potvrzení lékaře, že osoba není schopna podat žádost sama.

Přezkoumání invalidity

Přiznání invalidního důchodu I. – III. stupně není záležitostí trvalou. Lékařská posudková komise sleduje vývoj zdravotního stavu postižené osoby; ta bývá pravidelně zvána k přezkoumání, zda se stav zlepšuje či zhoršuje. Podle toho může být invalidní důchod přeřazen do jiného stupně – a tedy zvýšen nebo snížen; popřípadě může být úplně zrušen, zjistí-li posudková komise, že schopnost vykonávat výdělečnou činnost, odpovídající tělesným a duševním možnostem osoby, vzdělání, zkušenostem a znalostem, se navrátila nad 70 %.

Výpočet invalidního důchodu

Invalidní důchod se skládá ze dvou složek – základní a procentní. Základní je pro všechny osoby stejná (v roce 2019 činí 3270,- Kč), procentní se odvíjí od počtu odpracovaných roků, průměru hrubých výdělků za rozhodující období (nyní 1986 – 2018) a od přiznaného stupně invalidity:

 • 0,5 % výpočtového základu při invaliditě I. stupně
 • 0,75 % výpočtového základu při invaliditě II. stupně
 • 1,5 % výpočtového základu při invaliditě III. stupně

K výpočtu výše invalidního důchodu v roce 2019 je možné použít některé důchodové kalkulačky na internetu.

Osoby do 20 let

Protože osoby do 20 let nemají odpracovaný dostatečný počet let, postupuje se při výpočtu takto:

 • základní částka činí 3270,- Kč
 • procentní částka, jež závisí na stupni invalidity, délce pojištění a výši příjmů před invaliditou
 • dopočtená doba – čas od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku (čas, kdy mohl člověk pracovat, kdyby se nestal invalidním).

Námitkové řízení Jestliže handicapovaná osoba nesouhlasí s přiznaným stupněm invalidity nebo s výší invalidního důchodu, má možnost podat námitku proti rozhodnutí, a to do 30 dnů na ČSSZ. Pak proběhne námitkové řízení. Pokud ani tak není člověk s rozhodnutím spokojen, může se obrátit se žalobou na soud. Veškerá řízení ve věci důchodového pojištění jsou osvobozena od správních poplatků, a to i v případě, že soud rozhodne v neprospěch žalující strany.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here