Kdo má nárok na pohřebné v roce 2019?

0

Pohřebné je příspěvkem, který je určen na úhradu nákladů souvisejících s pohřbem. Kdo na něj má nárok a jak si o něj zažádat?

Co je pohřebné

Jedná se o dávku státní sociální podpory, která je jednorázová. Je určena na úhradu nákladů spojených s pohřbem, a to konkrétně u nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě ve věku povinné školní docházky nebo dítě do 26 věku, které se připravuje na budoucí povolání, se na toto připravovat nemůže z důvodu nemoci či úrazu, případně též dítě, které nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože mu to neumožňuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Zemřelá osoba musela mít trvalý pobyt na území ČR, jinak nárok na tento příspěvek nevznikne. Dávka není nijak závislá na příjmu toho, kdo o ni žádá. Výše pohřebného činí ve všech případech 5 000 Kč.

Žádost o pohřebné

V praxi se často stává, že pozůstalých vypravujících pohřeb je větší počet. Nárok na pohřebné má však pouze jeden z nich. Je to velmi jednoduše ten, který si požádá dříve. Podmínkou je, aby také žadatel měl trvalé bydliště na území ČR.

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Žadatel spolu s touto žádostí dokládá:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte, případně jiný doklad, který potvrdí, že zemřelý byl rodičem nezaopatřeného dítěte
 • úmrtní list
 • doklady vydané pohřebním ústavem
 • doklad o datu pohřbení
 • doklady o zaplacení nákladů souvisejících s pohřbem

Nezaopatřeného dítěte se pak bude týkat od školního roku začínajícího v kalendářním roce, ve kterém toto dítě dovršilo věj 15 let, taktéž jeden z následujících formulářů řešících příslušnou životní situaci, to znamená:

 • potvrzení o studiu
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím (vydáno školou)
5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here