Podání návrhu na insolvenci, jak k tomu přistupovat?

0

Vzali jste si půjčku? Nedodrželi jste termín splatnosti? Přišli jste o zaměstnání? Ano, i to se bohužel stává a není to nijak výjimečné. Výpověď z práce Vás pravděpodobně zastihla nepřipravené a bez finančních rezerv, ale než oznámíte věřiteli strohé „nemám“ nebo „uvažuji o insolvenci“ zvažte všechny možnosti, jak dostát svým závazkům a při tom neporušit smluvené podmínky, za kterých jste si půjčku vzali, a se kterými jste souhlasili.

Splátkový kalendář

Za nastalé situace můžete věřitele požádat o vystavení splátkového kalendáře. Svoji špatnou finanční situaci můžete doložit například potvrzením z Úřadu práce nebo výpovědí ze zaměstnání, věřitel takováto potvrzení z pravidla nevyžaduje. Zákon vystavení splátkového kalendáře nenařizuje, je tedy na uvážení věřitele, zda jej vystaví či nikoliv. Odmítá-li věřitel vystavit splátkový kalendář, bývá to z důvodu, že dlužník nesplňuje interní podmínky věřitele – poskytovatele půjčky pro jeho vystavení.

Nejčastější důvody nevystavení splátkového kalendáře

  • nesplnění minimální výše dlužné částky
  • nesplnění minima dní po splatnosti
  • špatná platební historie dlužníka
  • evidence v rejstříku dlužníků
  • vedení exekuce proti dlužníkovi

Riziko a výjimka splátkového kalendáře

Špatná platební morálka, exekuce a záznam v rejstříku zvyšují pravděpodobné riziko, že vystavený splátkový kalendář, nebude dodržen, případně bude popřen ze strany dlužníka. Pokud byla Vaše platební morálka dosud bez poskvrny a není proti Vám vedena exekuce, máte poměrně velkou šanci vyjednat si u věřitele výjimku. Neexistuje důvod, proč by Vám věřitel nemohl, vyjít vstříc jste-li otevření v jednání.

Úvaha o insolvenci

Při jednáních s věřitelem se vyhněte spekulacím a úvahám o insolvenci. Úvaha o insolvenci nezbavuje dlužníka povinnosti dostát svým závazkům vůči věřiteli a ani nezastavuje samotný proces vymáhání pohledávky. Během úvah o podání návrhu na oddlužení k soudu se Vám dále navyšuje pohledávka o úroky z prodlení, poplatky související s vymáháním, ať už je poplatkem odeslání písemné upomínky nebo postoupení pohledávky třetí straně. Totéž platí pro samotné podání insolvenčního návrhu až do chvíle, kdy insolvenční soud vyhlásí, že toho a toho dne bylo zahájeno insolvenční řízení, toho a toho dne byla vyhláška uveřejněna v insolvenčním rejstříku. Údaje v insolvenčním rejstříku jsou veřejné, tedy volně přístupné a věřitelé si informace o podání insolvence ze strany dlužníka ověřují, tento úkon trvá v řádu několik minut. Proces vymáhání pohledávky ze strany věřitele se zastavuje až ve chvíli uveřejnění vyhlášky o zahájení insolvence dlužníka souběžně s výzvou soudu, aby věřitelé přihlásili pohledávky, které evidují vůči dlužníkovi a které chtějí uplatnit. Mohou tak učinit ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku. Vyhláška soudu se uveřejňuje v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, co došel insolvenční návrh dlužníka s výjimkou dnů pracovního klidu a před koncem pracovní doby soudu, v takovém případě je vyhláška uveřejněna v nejbližší pracovní den do 2 hodin po zahájení úředních hodin (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 101, bod 1).  Veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu jsou účinná okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 89).

Oprávněnost insolvenčního návrhu

Před tím, než se insolvence stane Vaším argumentem proti věřiteli, zvažte oprávněnost případného insolvenčního podání. Splňujete podmínky pro vyhlášení úpadku? Insolvenční návrh můžete podat v případě, že máte více věřitelů, Vaše peněžité závazky jsou po splatnosti více jak 30 dní a nejste schopni své závazky splácet (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 3). Neschopnost splácet je vykládána jako neplnění závazků dlužníka po dobu delší jak 3 měsíce, zastavení převážné části plateb dlužníkem dále jako předlužení, kdy výše závazků převyšuje majetek dlužníka.

Zamítnutí insolvenčního návrhu

Od úvahy, k sepsání a podání insolvenčního návrhu musí dlužník ujít poměrně dlouho cestu. Nenechte se prosím mýlit tím, že po podání insolvenčního návrhu pro Vás jako dlužníka vše končí, že se soud a insolvenční správce postará za Vás. Nemalé procento insolvenčních návrhů je soudem odmítnuto pro chyby související s podáním návrhu nebo jeho obsahem (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 103-107). Některá insolvenční řízení jsou pro změnu zastavena z důvodu nezaplacení zálohy na náklady spojené s insolvenčním řízením. Zálohu je povinna uhradit osoba podávající insolvenční návrh, v našem případě tedy dlužník. Není ani výjimkou, že soud požaduje úhradu zálohy v maximální možné výši a to 50.000,- Kč (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 108).

Insolvence by měla být posledním pokusem na oddlužení a alespoň částečné uspokojení věřitelů ze strany dlužníka za předpokladu, že jeho finanční situace je natolik neúnosná, že ji není schopen vyřešit jiným způsobem než vlastním úpadkem a že veškeré předchozí snahy domluvit se s věřiteli selhaly.

A jaké máte zkušenosti s insolvencí vy?

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here