Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

0

I když se většina lidí snaží chovat odpovědně, ne každý to zvládne. Nakupení dluhů a neschopnost je všechny včas splácet může vést až do situace, kdy na sebe fyzická osoba musí vyhlásit tzv. osobní bankrot. Aby mohl dlužník takovým procesem projít a dluhů se tak v řádu pěti let zbavit, musí splnit zákonem dané podmínky.

Analýza situace dlužníka

Před rozhodnutím o podání návrhu na osobní bankrot je třeba důkladně zanalyzovat osobní finanční situaci dlužníka, tedy:

  • zjistit přesně výši všech jeho dluhů, stav splácení, případně hrozící sankce,
  • ověřit, zda na dlužníka není vedena nějaká exekuce,
  • zmapovat jeho movitý i nemovitý majetek, včetně případné finanční hotovosti a dlouhodobých investic (penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění, stavební spoření, podílové, spořicí účty apod.),
  • zmapovat pravidelné příjmy a výdaje,
  • zmapovat případné pohledávky dlužníka vůči třetím stranám, pokud existují,
  • zmapovat vztahy třetích osob k dlužníkovi, jde například o ručitele existujících, úvěrů, spolumajitele nemovitostí, manžela/manželku se společným jměním apod.

Sepsání návrhu na povolení oddlužení (insolvenční návrh)

O osobním bankrotu rozhoduje soud, ale aby tak mohl učinit, je třeba zahájit insolvenční řízení. To se dělá insolvenční návrhem, ale ten nemůže podat dlužní sám, ale pouze autorizovaná osoba. To může být za úplatu notář, advokát, insolvenční správce nebo exekutor. Návrh může dlužník získat také bezplatně od neziskové organizace splňující zákonem dané podmínky. Obsah návrhu je přesně dán zákonem, takže sám na sebe může dlužník takový návrh podat jen, pokud má minimálně magisterské právnické vzdělání. Exekutora může o návrh požádat jen, pokud proti němu nevede exekuční řízení. Návrh se podává místně příslušnému krajskému.

Kdo může o insolvenci požádat

Aby mohl dlužník o osobní bankrot vůbec požádat, musí být v úpadku, případně v tzv. hrozícím úpadku. To znamená, že musí mít minimálně dva nebo více věřitelů a minimálně 2 závazky v prodlení větším než 30 dnů po splatnosti. Další podmínkou osobního bankrotu je neschopnost dluhy splácet. Proto je třeba tomu, kdo návrh za dlužníka píše sdělit všechny potřebné informace plně a pravdivě. Soud samozřejmě sdělené skutečnosti prověřuje a jakákoli chyba nebo lež osobní bankrot zhatí. U hrozícího úpadku lze důvodně předpokládat, že dlužník své závazky nebude schopen včas a řádně splácet, tedy zatím to dlužník s obtížemi zvládal, ale do budoucna nebude, třeba kvůli ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci atd.

30 % je minimum, ale…

Aktuálně platí právní úprava, podle které musí dlužník ve lhůtě 5 let splatit minimálně 30 % svých dluhů. Proto musí mít pravidelný příjem v takové výši, aby mu zbylo neprolomitelné minimum a měl i dostatek financí na splátky dluhů. Takovým příjmem může být mzda zaměstnance, včetně práce na dohodu, příjem z podnikání, důchod, mateřská či rodičovská dávka, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, výsluha, nebo příjem z pronájmu. V případě příliš nízkých příjmů může na oddlužení přispívat třetí osoba (na základě smlouvy). Dalším zdrojem financí na pokrytí požadovaných 30 % může být také majetek dlužníka v odpovídající hodnotě, movitý, nemovitý či finanční. Někdy lze dosáhnout na schválení osobního bankrotu i při splacení méně než 30 % dluhů, ale musí s tím souhlasit všichni věřitelé.

Co dále posuzuje soud

Dlužník nesmí sledovat tzv. nepoctivý záměr. Tím zákonodárce chrání věřitelé před dlužníky, kteří své dluhy nadělali už s tím, že je plně nesplatí, a osobní bankrot berou jako způsob, jak se jejich placení vyhnout. Vše výše zmíněné se týká osobníc dluhů. Do osobního bankrotu lze zařadit i dluhy z podnikání, ale jen za výslovného souhlasu těch věřitelů, kterým podnikatel dluží. Za souhlas se považuje i situace, kdy se takový věřitel v dané lhůtě nevyjádří.

Na povolení osobního bankrotu není právní nárok. Jen skutečně poctivá snaha se dluhů zbavit s doložením všech požadovaných informací a plnění zákonem předepsaných povinností vede k úspěchu. Jakékoli zmeškání termínů, nedodání pokladů apod. může snahu o oddlužení zhatit. Proto si dlužník musí důkladně zjistit své povinnosti a striktně je dodržovat.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here