Exekuce – nezabavitelné minimum v roce 2019

0

Stalo se vám, že jste se zadlužili, dluh nejste schopni splácet a nyní máte „na krku exekutora“? Není divu, vždyť věřitel má právo o exekuci zažádat, když své závazky neplníte. Ale protože i vy, jako dlužník, máte svá práva, mohly by vám prospět následující informace.

Co to vlastně exekuce je?

Jedná se o vykonávací řízení, které může probíhat na základě rozhodnutí soudu, notářského či exekutorského zápisu, rozhodčího nálezu a jiných rozhodnutí, jejichž výkon zákon připouští. Exekuce se může týkat každého – fyzických osob, zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů. V poslední době často slýcháme i o exekucích vydaných na důchody obyvatel.

Nařízení exekuce

Věřitel se obrátí na soud, ten rozhodne, zda je dluh oprávněný a uzná-li, že ano, vydá rozhodnutí z nalézacího řízení, čímž je existence pohledávky právoplatně uznaná. Pohledávka pak může být vykonatelným exekučním titulem vymáhána. Dříve než dojde k vykonávacímu řízení, má dlužník určitou poslední lhůtu (obvykle 30 dní), v níž může uhradit celý závazek, včetně nákladů nalézacího řízení (soudní výlohy). Pakliže tak dlužník neučiní, následuje exekuce. Jakmile je soudní exekutor pověřen exekučním soudem k výkonu, nemá už dlužník žádnou možnost odvolání. Ve chvíli, kdy obdrží vyrozumění o zahájení exekuce, nemá již právo nijak nakládat se svým majetkem. Často to dlužník pozná podle zablokovaných bankovních účtů.

Druhy exekucí a jejich provádění

Exekuce může probíhat srážením dlužné částky z účtu (lze srážet i z účtu manžela), srážením částek ze mzdy, existují exekuce na nemovitosti a exekuce mobiliární (zabavení a prodej movitých věcí).

Zákon č. 164/2015 Sb. stanovil, co všechno nesmí být exekutorem zabaveno. Oproti předchozímu období se tento seznam podstatně rozšířil. Původně sem patřilo toto vybavení domácnosti: postel, stůl, židle, kuchyňská linka a kuchyňské nářadí a nádobí, dále je to lednička, sporák nebo vařič, pračka, vytápěcí těleso a palivo, ložní prádlo, a to všechno v případě, že tyto věci nepřevyšují výrazně běžnou kupní cenu. Pokud by se jednalo o nadstandardní a luxusní výrobky, pak exekuci podléhají.

Nově přibyly hodnoty, o nichž lze obecně říci, že je dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení základních životních potřeb a hodnoty, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními zásadami. Jsou to:

 • Nezbytné zdravotnické potřeby – léky, zdravotnické pomůcky
 • Hotovost do dvojnásobku životního minima
 • Snubní prsten
 • Písemnosti, fotografie a média osobní povahy
 • Dětské hračky a školní potřeby
 • Domácí mazlíčci
 • Studijní a náboženská literatura

Pokud je dlužná částka nižší než 30000,- Kč, nesmí exekutor zpeněžit nemovitost, ve které má dlužník trvalý pobyt. Avšak jsou i případy, kdy nemovitost v rámci exekuce zpeněžovat lze, a to tehdy, jestliže se jedná o dluhy na výživném, o náhradu újmy na zdraví, nebo na škodu, způsobenou úmyslným trestným činem.

Od letošního roku (2019) se zvýšila takzvaná nezabavitelná (nepostižitelná) částka ze mzdy zaměstnance (eventuálně z mateřské, rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti, stipendia, přídavků na děti, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti). Ta mu musí být vždy vyplacena, neboť slouží k zajištění životních potřeb dlužníka a osob, které je povinen vyživovat. Chráněny před exekucí jsou dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.

Z čeho a jak se provádí výpočet nezabavitelné částky u jednotlivce

Nezabavitelná částka jednotlivce se rovná 2/3 součtu stanoveného životního minima (3410) a normativních nákladů na bydlení (6233), tedy 2/3 z 9643 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí ¼ z nepostižitelné částky dlužníka.

 1. částka na osobu povinného činí 6428,67 Kč
 2. částka na každou vyživovanou osobu činí 1607,17 Kč (na manželku se vztahuje i tehdy, má-li sama svůj příjem)

Základem pro výpočet srážek je čistý příjem povinné osoby. Jestliže je rozdíl mezi ním a nezabavitelnou částkou nižší než 9643,- Kč, jsou na úhradu závazků povinného použity 2/3 rozdílné sumy a 1/3 jde ještě ve prospěch povinného. V případě rozdílu vyššího než 9643,- Kč je celý rozdíl použit na exekuci.

Příklad srážek ze mzdy: zaměstnanec s čistým příjmem 18600,- Kč, manželka, dvě nezaopatřené děti

 • 6428,67 + 3(1607,17) = 11250,- Kč, což je základní nezabavitelná částka
 • 18600 – 11250 = 7350,- Kč; protože je rozdíl nižší než 9643,- Kč, dělíme ho třemi a výsledné 2/3 (4900,- Kč) jdou na pohledávky a 1/3 (2450,- Kč) zůstává ještě povinnému
 • 11250 + 2450 = 13700,- Kč, což je konečná nezabavitelná částka

Jestliže se dlužníkem stane podnikatel, musí mu ve vlastnictví zůstat věci a hodnoty, které k výkonu své podnikatelské činnosti nezbytně potřebuje.

Nemá-li dlužník žádné peníze, ani movitý či nemovitý majetek, může využít vyhlášení osobního bankrotu.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here