Dluží vám někdo peníze? Jak na upomínky, vzory a tipy

0

Dluží vám zaměstnavatel mzdu? Hromadí se vám na stole neproplacené faktury za zboží, které jste řádně a včas dodali zákazníkovi? Klient využil vašich služeb, ale nemá se k úhradě vystavené faktury? Půjčili jste větší či menší finanční obnos někomu z vašeho okolí, přátelům nebo rodině a oni nesplácejí, jak jste se domluvili? Vyšli jste dlužníkovi vstříc a navrhli nebo přistoupili na jeho vlastní návrh náhradního termínu splatnosti a on vám přesto nezaplatil? Porušil dlužník opakovaně dohodu?

Neberte prosím nastalou situaci na lehkou váhu. I člověk vám blízký se může vyhýbat svým závazkům a vaše několikaleté přátelství se v důsledku toho rozpadne. Údiv vystřídá zklamání, jde-li o přátele a rodinu. Taktéž u stálého a řádně platícího klienta může postupem času upadat platební morálka. Nezabředněte do bludného kruhu dluhů. Velmi snadno se totiž může stát, že se sami dostanete do nepříjemné finanční situace, kdy vám budou chybět finanční prostředky na vlastní existenci, provoz živnosti či firmy. Máte právo na plnění pohledávky (předpis č. 89/2012 Sb., § 1721) a dlužník na straně druhé má povinnost s plněním dluhů vůči vám jakožto věřiteli (předpis č. 89/2012 Sb., § 1908). Rovněž máte právo na úroky z prodlení (předpis č. 89/2012 Sb., § 1970), náhradu vzniklé škody (předpis č. 89/2012 Sb., § 1971) a smluvní pokutu byla-li sjednána ve smlouvě (předpis č.89/2012 Sb., §2048, 2049). Úroky z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. a REPO sazbou ČNB.

Než zajde nastalá situace tak daleko, že se z ledabylé komunikace s dlužníkem, který vám občas zvedne telefon nebo odpoví na váš e-mail, stane jen hrobové ticho, využijte možnosti jej písemně vyzvat k úhradě. Dejte najevo, že jednání dlužníka je v rozporu s dobrými mravy, porušením dohody (ústní, písemné) a ujednaných smluvních podmínek. Jednejte ještě dříve, než se dlužník stane nekontaktním a sníží se tak úspěšnost vymožení pohledávky.

Obsah upomínky nezaplacených pohledávek I., II., III.

Jednotlivé upomínky se od sebe liší obsahem.

Upomínka I.

 • Identifikaci dlužníka
 • Identifikaci věřitele
 • Výše pohledávky
 • Výzva k plnění
 • Datum splatnosti (3-7 dní)
 • Způsob úhrady
 • Prostor k námitce

Upomínka II.

 • identifikaci dlužníka
 • identifikaci věřitele
 • výše pohledávky
 • datum splatnosti (ihned -3 dny)
 • datum odeslání první výzvy, výzvu k opětovnému plněné
 • způsob úhrady – převodem na účet
 • upozornění na možné navýšení pohledávky (o úrok z prodlení, smluvní pokutu)

Upomínka III. – pokus o smír

 • identifikaci dlužníka
 • identifikaci věřitele
 • výše pohledávky
 • datum původní splatnosti
 • datum odeslání 1 a 2 výzvy, výzvy k opětovnému plnění
 • datum splatnosti (obratem – 3 dny)
 • způsob úhrady – převodem na účet
 • upozornění na možné navýšení pohledávky (včetně soudních nákladů)
 • upozornění na zákonné následky v případě neuhrazení
 • prostor pro námitku ze strany dlužníka
 • prostor pro mimosoudní řešení

Upomínka I., II., III. – doručení

Doporučuje se upomínky zasílat písemně jako doporučené psaní, do vlastních rukou dlužníka (fyzické osoby) na adresu trvalého pobytu nebo na adresu, která je vám známa a o níž víte, že se na ní dlužník zdržuje. V případě právnické osoby / podnikatele / živnostníka / zaměstnavatele zašlete výzvu na adresu místa podnikání, sídla společnosti dle obchodního nebo živnostenského rejstříku. Potvrzení o doporučeném psaní vám poslouží jako důkaz o odeslání upomínky dlužníkovi. Dlužník, adresát výzvy k úhradě nemusí vaše psaní převzít a proto chcete-li mít v rukou potvrzení o samotném převzetí výzvy, tedy kdo a kdy psaní převzal, bylo by vhodnější upomínky odeslat včetně dodejky. Dodejka vám poslouží jako důkaz o vaší snaze upozornit dlužníka na jeho dluh a s tím související povinnost plnění závazku vůči vám jako věřiteli. Upomínka by měla přimět dlužníka, aby svému závazku dobrovolně dostál a předešel tak žalobě na jeho osobu. I v případě smírné upomínky volte písemnou formu.

V praxi se uvádí splatnost obratem v některých případech 3-7 dní od dne odeslání upomínky – výzvy k úhradě dlužné částky. Nedoporučujeme delší termín splatnosti, abyste v případě neuposlechnutí výzvy mohli dále jednat. Ať už odesíláte první, druhou nebo třetí tzv. smírnou upomínku je třeba dát si pozor na to, aby obsah nevyzníval jako výhružka či hrozba. Slušnou formou dlužníka vyzvěte k úhradě, informujte jej o zákonných následcích v případě neuhrazení pohledávky a poskytněte mu prostor, aby sám uvážil a rozhodl, zda využije nabízené příležitosti k mimosoudnímu řešení. Ponechte mu možnost se dobrovolně rozhodnout, zda dostojí svým závazkům za plného si vědomí možných následků či nikoliv.

Upomínka I. – vzor

Vážený pane, Nováku,

s překvapením jsme zjistili, že k dnešnímu dni 8. 12. 2017 nebyla z Vaší strany uhrazena faktura č. XXX2017, ve výši 9.502,-Kč za čerpané úklidové služby v měsíci listopad, se splatností ke dni 3. 12. 2017.

Věříme, že se tak stalo pouhým nedopatřením. Žádáme Vás proto o úhradu dlužné částky 9.502,- Kč na účet č. 000000000/0000, variabilní symbol 11111111. Úhradu dlužné faktury poveďte nejpozději ke dni  15. 12. 2017.

V případě, že faktura byla z Vaší strany hrazena, žádáme o zaslání dokladu o provedení platby.

S pozdravem,

……………………

(podpis/razítko)

Upomínka č. I bez odezvy dlužníka

Nereaguje dlužník na vaši písemnou výzvu k úhradě dlužné částky? Vrátila se vám upomínka z důvodu: adresát na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se nebo odmítnuto převzít? Ano, bohužel i to se může přihodit a v praxi tomu tak opravdu bývá, ale neznamená to, že je vše ztraceno. V případě neznámého adresáta nebo změny adresy dlužníka můžete pátrat po jeho novém bydlišti nebo přechodné adrese. Není výjimkou, že se adresa kanceláří společnosti neshoduje s adresou sídla, které je zapsáno v obchodním rejstříku. V případě, že dlužník na uvedené adrese pobývá, ale odmítl výzvu převzít, doporučuje se výzvu zaslat znovu. Dostihnutí dlužníka může být časově náročné nikoliv nemožné nebo dokonce bezpodmínečně nutné.

Nedoručení upomínky dlužníkovi, ať už z důvodu odmítnutí takové psaní převzít nebo proto, že adresát není znám, nemá ze zákona vliv na přiznání práva věřitele na úhradu vzniklé pohledávky. Dle současné judikatury postačí, že se výzva dostala do tzv. sféry dispozice dlužníka. Což v praxi znamená, že není nezbytně nutné, aby se výzva dostala do vlastních rukou dlužníka – adresáta, zcela postačí pouhá možnost, že se s ní dlužník mohl seznámit. Je zcela na dlužníkově uvážení, zda výzvu osobně převezme, seznámí se s jejím obsahem či nepřevezme a obsah mu fakticky nebude znám. Rovněž z toho vyplývá, že upomínka může být též převzata druhým účastníkem například osobou blízkou, rodinným příslušníkem a následně se má za to, že dlužník měl možnost seznámení se s obsahem výzvy.

Jiná situace nastává v případě, že věřitel výzvu k úhradě dlužníkovi nezašle. I přesto, že jej neupozorní a nevyzve k úhradě právo na uznání dlužné částky mu stále zůstává, snižeje se však pravděpodobnost uznání náhrady nákladů spojených se žalobou, vedením soudního sporu proti dlužníkovi (Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., § 142a).

Upomínka II. – vzor

Vážený pane, Nováku,

k dnešnímu dni 18. 12. 2017 jste nereagoval na výzvu k úhradě faktury č. XXX2017 ve výši 9.502,- Kč za čerpané úklidové služby za měsíc listopad, která Vám byla zaslána dne 8. 12. 2017. Neuhrazená faktura byla splatná ke dni 3. 12. 2017.

K dnešnímu nebyla z Vaší strany dlužná částka 9.502,- Kč uhrazena a proto jsme nuceni Vás opětovně vyzvat k její úhradě a to obratem na účet společnosti č. 000000000/0000, variabilní symbol 11111111, nejpozději do 21. 12. 2017.

Nebude-li dlužná částka uhrazena, může Vám být účtován úrok z prodlení, který se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. a REPO sazbou ČNB případně může být pohledávka navýšena o smluvní pokutu dle smluvních podmínek.

Věříme, že faktura bude uhrazena a že dojde k narovnání obchodních vztahů.

S pozdravem,

…………………….

Podpis / razítko

Upomínka č. II bez odezvy dlužníka a co dál?

Nepodařilo se vám do této chvíle spojit s dlužníkem? Nezvedá vám telefon, neodpovídá na e-maily a dosud nereagoval ani na jednu ze dvou zaslaných upomínek? Než podáte žalobu k soudu, pokuste se o smír. Smírná upomínka bývá posledním krokem věřitele před zahájením soudního sporu s dlužníkem. Není výjimkou, že dlužník využije posledního momentu a dluh uhradí, případně se chce mimosoudně domluvit a žádá například o vystavení splátkového kalendáře.

K poskytnuté příležitosti na úhradu závazku dlužníka vůči vám jakožto věřiteli je přihlíženo v případě soudního sporu, pakliže dlužníka ve výzvě k úhradě upozorníte na možné právní následky spojené s neuhrazením dlužné částky, tedy že výše pohledávky vzroste o úroky z prodlení, smluvní pokutu dále náklady spojené s podáním žaloby, vedením soudního sporu a taktéž s náklady na právní zastupování. Upozornění na zákonné následky související s neuhrazením dluhu ze strany dlužníka jsou podstatné v řešení otázky uznání soudních nákladů věřitele.

Další podmínkou pro uznání soudních nákladů věřitele soudem je (Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., § 142a) odeslání výzvy k úhradě na adresu dlužníka ve lhůtě nejméně 7 dní před samotným podáním návrhu na zahájení soudního řízení. Ve výjimečných případech nemusí soud brát zřetel na nezaslání takovéto výzvy dlužníkovi – žalovanému, za podmínek uváděných v Občanském soudním řádu

Upomínka III. – vzor

Výzva k zaplacení – pokus o smír

Vážený pane, Nováku,

na základě smlouvy o poskytování úklidových služeb ze dne 5. 1. 2016 jste až dosud využíval úklidových služeb. Ve smlouvě bylo sjednáno, že úklidové služby budou z Vaší strany hrazeny vždy jedenkrát měsíčně oproti vystavené faktuře za předchozí měsíc. Žádáme Vás proto o úhradu faktury č. XXX2017 ve výši 9.502,- Kč za úklid v měsíci listopad. Faktura byla splatná ke dni 3. 12. 2017.

Fakturu jste k dnešnímu dni 22. 12. 2017 neuhradil a to přesto, že jsme Vás již dvakrát k úhradě vyzívali formou písemné upomínky ze dne 8. a 18. 12. 2017.

Žádáme Vás o hradu dlužné částky ve výši 9.502,- Kč a to obratem na účet společnosti č. 000000000/0000, variabilní symbol 11111111.

Upozorňujeme Vás na možnost vymáhání dlužné částky soudní cestou. Dlužná částka se v případě soudního řízení navýší o požadované zákonné úroky z prodlení, smluvní pokutu, dále o možné náklady spojené s podáním žaloby, vedením soudního řízení a náklady na právní zastupování.

Pokud jste již dlužnou částku uhradil, zašlete nám potvrzení o provedení platby. Nemáte-li ovšem možnost dlužnou částku uhradit v plné výši a máte zájem se mimosoudně dohodnout, kontaktujte nás s návrhem splátkového kalendáře případně s jinou formou řešení.

Věříme, že nebudeme nuceni zahájit vymáhání dlužné částky soudní cestou a že dojde k narovnání obchodních vztahů.

S pozdravem,

…………………….

Podpis / razítko

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here