Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď? Dejte si pozor na tyto důvody

0

Zaměstnavatel má na rozdíl o zaměstnance podstatně zpřísněné podmínky, za kterých může dát druhé straně výpověď. Důvodem je snaha o právní ochranu zaměstnance, který je v pracovněprávním vztahu označován za slabší stranu. Výpověď je jistým druhem zásah do existenčních a finančních jistot, a tak tato omezení dávají možnost zaměstnanci se s novou situací vypořádat, například tím, že začne hledat nové zaměstnání.

Co je to výpověď?

Jedná se o takový typ právního jednání, jehož výsledkem je ukončení pracovního poměru nebo jiného podobného vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jde typicky o jednostranný akt. Ukončením pracovního vztahu zanikají vzájemné pracovněprávní vazby mezi těmito stranami.

Kdy může zaměstnavatel vypovědět pracovní smlouvu?

Zaměstnavateli zákon zakazuje bezdůvodné propouštění a přímo taxativně vyjmenovává důvody, za kterých je daná výpověď přípustná, jsou jimi:

 • ruší-li se zaměstnavatel či jeho část, nebo pokud se mění jeho sídlo
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným (k tomu dochází například z důvodu omezení výroby, snižování stavů)
 • pokud se zaměstnanec stane dlouhodobě pracovně nezpůsobilým vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nebo pokud podle lékařského posudku nemůže dále dělat svou práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • když zaměstnanec nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce
 • pokud vznikly důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru či pro soustavné méně závažné porušování povinností, na které byl v posledních 6 měsících písemně upozorněn
 • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce

Formální náležitosti výpovědi

Podmínky, které musí zaměstnavatel plnit, aby byla výpověď platná, jsou:

 • výpověď je dána písemně
 • vyjadřuje vůli zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr
 • je v ní přesně uveden důvod výpovědi (důvodů může být zároveň i několik)
 • musí být dodržena výpovědní lhůta (ta činí dva měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi)
 • výpověď je doručena zaměstnanci
5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here